GIÁO DỤC

Ứng dụng in 3D trong hệ thống giáo dục

in 3d cho giao duc stem

Hệ thống giáo dục In 3D và giảng dạy Trong những năm gần đây, nhiều chuyên ngành giáo dục đại học đã khám phá các mô hình giảng dạy sáng tạo và hệ thống in 3D tích hợp với các hệ thống giảng dạy. Một mặt, máy in 3D có thể cải thiện kỹ năng của […]